Vedtægter for Vadum Idrætsforening

 

§1 Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Vadum Idrætsforening, stiftet den 22. november 1955. Foreningens hjemsted er Vadum by, Aalborg kommune.

 

§ 2 Foreningens formål:

Foreningens formål er at udbrede interessen for og kendskabet til idræt samt udvirke færdighed i idræt hos medlemmerne. Foreningen har senior- og ungdomsafdelinger.

 

§ 3 Optagelse af medlemmer:

I foreningen kan optages såvel kvindelige som mandlige medlemmer. Optagelsen af ikke myndige som medlemmer af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.
Begæring om optagelse i foreningen rettes til de respektive udvalg. Endelig optagelse godkendes af afdelingsbestyrelsen.
Æresmedlemmer kan af bestyrelsen meddeles. Spørgsmål om meddelelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til diskussion på generalforsamlingen.


 

§ 4 Kontingent:

Kontingent fastsættes af de enkelte afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelserne har ret til at meddele hel eller delvis kontingentfrihed, når særlige forhold taler herfor.
Intet medlem må have mere end 1 måneds restance. Restancer herudover medfører udelukkelse af foreningens aktiviteter. Restancer ud over 3 måneder medfører udelukkelse af foreningen. Genoptagelse kan kun finde sted når restancen er betalt. Bestemmelsen af disse ting træffes af afdelingsbestyrelserne.


 

§ 5 Udmeldelse/eksklusion:

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med angivelse af den/de afdelinger, udmeldelsen gælder for.
Foreningens medlemmer er underkastet foreningens vedtægter samt de til enhver tid givne anordninger, love og bestemmelser udgivet af Dansk Idræts Forbund og de specialforbund, som foreningen til enhver tid måtte være medlem af.
Overtræder et medlem disse love og forskrifter, eller udviser en opførsel der gør vedkommende uværdig til fortsat at være medlem, kan hovedbestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen.
Vedkommende skal, inden hovedbestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der få sagen forelagt. Generalforsamlingens beslutning om stadfæstelse af eksklusion kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. I mindre graverende tilfælde kan hovedbestyrelsen idømme karantæne. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.


 

§ 6 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel i de lokale blade. Dagsorden bekendtgøres samtidig i samme dagblad eller på Vadum IF´s hjemmeside. Eventuelle forslag skal være formanden for hovedbestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer i VIF og Vadum Idrætsforenings Vennekreds, der er fyldt 16 år. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og såfremt man ikke er i kontingentrestance.
Æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.


 

§ 7 Dagsorden:

 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 
 1. Valg af dirigent.
 2. a) Formandens beretning.
  1. Afdelingsformændenes beretning.
 3. a) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  1. Forelæggelse af foreningens samlede budget for indeværende regnskabsår.
 4. Behandling af eventuelle indkommende forslag.
 5. Valg af forretningsudvalg i.h.t. § 10, stk. 2 og 3.
 1. Valg af 1 revisor.
 2. Eventuelt.
 
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede skriftlig indgiver begæring herom til hovedbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter, at begæringen herom er fremsat over for hovedbestyrelsen med oplysninger om det/de emner, de ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6, stk. 2.

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af et stemmeberettiget medlem sættes under afstemning.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, dog med undtagelse af § 5. Stk. 4 og § 15 og 18.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.
Sekretæren skal føre protokol over generalforsamlingen. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

 

§ 10 Bestyrelses - Valg

Foreningens daglige ledelse består af en hovedbestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.
Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt formændene for de respektive afdelinger, der alle skal være myndige. Hovedbestyrelsen afholder møde efter behov.
De fire førstnævnte udgør foreningens forretningsudvalg og vælges ved særlige afstemninger for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden sammen med sekretæren afgår lige år og næstformanden og kasserer de ulige år.
Forretningsudvalget afholder møder mellem hovedbestyrelsesmøderne for at tilrettelægge disse.
Udtræder i valgperioden noget medlem af forretningsudvalget supplerer forretningsudvalget sig selv med et medlem fra hovedbestyrelsen. Suppleringsvalg, foretaget i årets løb, gælder kun til næste generalforsamling. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter selv de nødvendige udvalg for foreningens drift. Medlemmer af disse behøver ikke nødvendigvis at være medlem af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når én mere end halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed falder forslaget.

 

§ 11 Konstituering:

Hver sportsgren udgør en afdeling, som til enhver tid er forpligtiget af beslutninger truffet i VIF.
Den enkelte afdeling ledes i dagligdagen af en bestyrelse, som repræsenterer afdelingen i alle forhold og varetager den daglige drift af afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen skal: Foranstalte nedsat fornødne udvalg, herunder ungdoms- og spillerudvalg. Planlægge enhver ny sæson med hensyn til træning, holdtilmelding, engagement af træner, leje af lokaler
m.m. Opkræve entre ved stævner og kampe. Lede og fordele arbejdet imellem sig. Omgående meddele foreningens kasserer angående til- og afgang af medlemmer i afdelingen samt tilse, at deres spillecertifikater er i orden. Afgive fornødent personel til arrangementer af fælles økonomisk karakter.
 
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et antal bestyrelsesmedlemmer efter afdelingens eget skøn. Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes referat fra alle møder i afdelingens bestyrelse. Formanden indtræder i hovedbestyrelsen, ved dennes forfald repræsenteres afdelingen af næstformanden.
 
Hver afdeling indenfor foreningen afholder umiddelbart før den ordinære generalforsamling et afdelingsmøde. På dette møde vælges formand, næstformand, kasserer og sekretær ved særlige afstemninger for 2 år af gangen, således at formanden sammen med sekretæren afgår ulige år, imens næstformand og kasserer afgår lige år.
Stemmeberettiget og valgbar er alle, der er fyldt 16 år, dog kræves til valg af formand, at denne er myndig. (Dispensation om myndighed kan gives af hovedbestyrelsen). Adgang til disse møder har alle afdelingens medlemmer.
Udtræder i valgperioden et medlem af afdelingsbestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv blandt afdelingens medlemmer.
Retningslinerne for indkaldelse, afvikling og referering fra afdelingsmøder og ekstraordinære afdelingsmøder følger principperne fra generalforsamlingen i VIF.
Når det findes påkrævet, afholdes der fællesmøder hvori bestyrelserne fra de enkelte afdelinger deltager. Disse har ikke besluttende myndighed.


 

§ 12 Tegningsret:

Vadum Idrætsforening tegnes af hovedbestyrelsens formand og kasserer i forening. I afdelingsanliggender tegnes afdelingen af afdelingens formand og hovedbestyrelsens formand i foreningen.

 

§ 13 Repræsentation:

Foreningen repræsenterer sig selv inden for unioner og forbund, af hvilke den er medlem, ved et medlem af forretningsudvalget og/eller den pågældende afdelingsformand eller en stedfortræder for denne.

 

§ 14 Regnskab:

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen af kassereren.
Der udarbejdes for hver afdeling et sæsonbudget, der skal være hovedbestyrelsen i hænde til godkendelse, inden afdelingen binder sig økonomisk ved engagement af ledere og trænere, samt tilmeldes til turneringer m.m.
Eventuelle afvigelser fra dette årsbudget for de enkelte afdelinger skal i forvejen godkendes af hovedbestyrelsen. Foreningens kasserer foreviser foreningens regnskaber ved hovedbestyrelsesmøderne.


 

§ 15 Revision:

På den første ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, hvoraf den ene er på valg hvert år, første gang ved lodtrækning.
Revisorerne skal hvert år inden februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
 

§ 16 Vedtægtsændringer:

Forandringer i disse vedtægter kan kun ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 17 Erstatninger:

Ingen medlemmer eller deltagere af enhver art kan gøre krav over for foreningen eller dennes bestyrelse for skade forvoldt under udførelse af deres virke i foreningen eller under transport til eller fra dette.

 

§ 18 Bestyrelsens ansvar:

Ingen bestyrelsesmedlemmer er personlig ansvarlig for skade forvoldt tredjemand i foreningens navn. Eventuelt bødeansvar, som måtte blive pålagt bestyrelsen som følge af lovovertrædelser fra de enkelte bestyrelsesmedlemmers side i udøvelsen af deres bestyrelseserhverv, er ligeledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer uvedkommende, og sådanne bøder betales af foreningens formue.

 

§ 19 Foreningens ophævelse:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens ejendom og formue. Disse skal dog anvendes til almennyttige formål I Vadum sogn.
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling 24. marts 2015.

 
Vadum Idrætsforening - Søndermarken 20 - 9430 Vadum